DESTINATARIOS

 • Profesorado de Educación Infantil e Educación Primaria
 • Profesorado de Formación Profesional
 • Profesorado de Educación Secundaria
 • Orientadores

Ofrecer un soporte teórico dende a teoría da Intelixencia emocional segundo o paradigma de Salovey e Mayer e do Coaching educativo, que permita logo desenvolver con competencia  a promoción da intelixencia emocional do alumnado e do propio profesor na aula.


Proporcionar instrumentos prácticos, tanto para o profesor como para o propio alumno, a través de talleres breves e de propostas de actividades concretas para realizar co alumnado, na aula, e tamén en titoría coas familias.

OBXECTIVOS

O curso sitúase no contexto pedagóxico do Coaching educativo en tanto que conxunto de ferramentas que permiten afrontar eficazmente o traballo de profesores e titores no acompañamento persoal dos seus alumnos e na  promoción das competencias sociais e cívicas. Isto só será posible se hai un apoio ao crecemento madurativo e personalidade do alumnado mediante o potenciamento da súa intelixencia emocional e interpersoal. Para isto, este curso propón de xeito claro e rigoroso:

a.-b.-


INTELIXENCIA EMOCIONAL NA AULA

HOMOLOGADO  POLA  XUNTA  DE  GALICIA

CARACTERÍSTICAS


Datas: 24, 25 y 26 Enero 2017
Data límite de inscrición: 21/Ene/2017
Lugar: Ourense, Instituto da Familia

           (C/ Barreira 4)
Prazas: 40
Horas: 10
Horario: 18h a 21h cada xornada
Prezo: 40 euros
Modalidade: Presencial

COORDINADOR

Xosé Manuel Domínguez Prieto


TALLERES

 • Recoñecemento e verbalización emocional
 • Sistemas de regulación emocional
 • Escoita
 • Asertividade
 • Resolución de conflitos
 • Empatía
 • Agradecemento
 • Feedback
 • Humor


PROCEDEMENTO DE INSCRICIÓN

Inscrición on line na páxina www.institutodafamilia.es, na pestana ‘Curso INTELIXENCIA EMOCIONAL’.
A carón do formulario on line adxuntarase anexada a copia do resgardo bancario de pago.
O pago de 40 euros efectuarase na conta  ES12 2080 5251 4830 4140 6148 de ABANCA, indicando o nome do inscrito e o concepto de ‘Intelixencia emocional’.  Posteriormente, recibirase a confirmación da inscrición e de pago.

Ao completarse o número de asistentes, pecharase a posibilidade inscrición, indicándose así na páxina web. Se desexa inscribirse na lista de espera, pode facelo no correo secretaria@institutodafamilia.es, indicando un número telefónico de contacto. En caso de haber algunha baixa, se lle comunicaría inmediatamente para abrir a posibilidade de inscrición.


MÁIS INFORMACIÓN

email: secretaria@institutodafamilia.es

teléfono: 988 37 46 46


CONTIDOS

1.- O mundo afectivo: principais  afectos e o seu significado
2.- Qué é ‘Intelixencia emocional’.
3.- Camiños para la habilidade emocional intrapersoal
     a.- Autocoñecemento emocional
     b.- Expresión de sentimentos
     c.- Interpretación emocional
     d.- Conciencia de los sentimentos do outro: empatía
     e.- Controlar e xestionar sentimentos
     f.-  Vivir en clave positiva
4.- Habilidades sociais básicas: intelixencia emocional interpersoal
     a.- Estilos comunicativos e asertividade
     b.- Como escoitar. A empatía.
     c.- Resolución de conflitos
     d.- Desculparse
     e.- Eloxiar
     f.-  Facer fronte ao medo, ao fracaso e ao ridículo